Regulamin Korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych

Regulamin Korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych

Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych.

I. Kompleks sportowy obejmuje: boisko do piłki plażowej, boisko do piłki siatkowej, boisko do koszykówki, kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci.
 
II. Administratorem kompleksu sportowego jest Zespół Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych.

III. Kompleks sportowy jest czynny przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie (ramowe godziny otwarcia obiektu: 8:00 – 20:00)

IV. Boiska dostępne są:

a)  dla uczniów szkół oraz przedszkoli w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem sportu. Dzieci korzystają z boisk na odpowiedzialność nauczyciela-opiekuna grupy.

b)  dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Niepełnoletni korzystają z boisk na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.

1.  W sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zawiesić korzystanie z obiektu.

2.  Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.

3.  Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu lub w kasie głównej.

4.  Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

5.  Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

6.  Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem.

7.  Teren jest objęty ciągłym monitoringiem przemysłowym.

8.  Wejście na teren kompleksu sportowego jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz przepisów ppoż. i bhp.

9.  Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego (obuwie typu halowego).

10.  Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk (kompleks sportowy) podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie terenu boisk.

11.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na korkach oraz kolców,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp. z wyjątkiem pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne,

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu, wszelkiego rodzaju środków odurzających, żucia gumy,

f) osobom pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych zabrania się uczestniczenia w zajęciach sportowych oraz przebywania na terenie obiektu,

g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

h) przeszkadzania w zajęciach lub w grze,

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

j) wprowadzania zwierząt – z wyjątkiem przewodników osób niewidomych,

k) korzystania z kompleksu sportowego bez zgody instruktora sportu,

l) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.

12.  Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

13.  Za rzeczy własne pozostawione na terenie obiektu przez użytkowników odpowiada właściciel pozostawionej rzeczy.

14.  Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

15.  Uwagi dotyczące funkcjonowania kompleksu sportowego można zgłaszać  do administratora.

16.  Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

17.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, niezgodne z Regulaminem i poza godzinami funkcjonowania.  

ADMINISTRATOR OBIEKTU