Regulamin Ramowy Basenów Zewnętrznych

Regulamin Ramowy Basenów Zewnętrznych przy ZB Delfin

1. Baseny otwarte Zespołu Basenów Delfin zwane w dalszej części regulaminu "basenem" składa się z:
- strefy wejściowej - w skład, której wchodzi bramka wejściowo - wyjściowa,
- strefy szatniowo - sanitarnej - w skład, której wchodzą pomieszczenia szatni z przebieralniami, pomieszczenia natrysków oraz pomieszczenia toalet,
- strefy czystej - w skład, której wchodzi basen sportowy, basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, brodzik dla dzieci,
- strefy bufetu - w skład, której wchodzi bar i kawiarnia-herbaciarnia,
- strefy sportowej - w skład, której wchodzi siłownia plenerowa, plac zabaw dla dzieci oraz stół do gry w tenisa stołowego,
- strefy plażowania - w skład, której wchodzi teren zieleni oraz plaża z piaskowca.
2. Basen czynny jest w miesiącach od czerwca do września. Otwarcie basenu uzależnione jest od pogody.
3. Każda osoba korzystająca z basenu obowiązana jest do zapoznania się z przepisami regulaminów obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.
4. Na terenie basenu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
5. Wstęp na basen odbywa się na podstawie "biletu wstępu lub karnetu na baseny otwarte", który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na basenie cennikiem. Bilet należy zachować do kontroli.
6. Bilet wstępu na basen upoważnia do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się na basenie za wyjątkiem leżaków i siłowni plenerowej, za korzystanie, z których pobierana jest opłata.
7. Aktywacja biletu wstępu, karnetu na basen, która następuje na czytniku przy bramce wejściowej oznacza,
że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na basenie.
8. Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego pobytu na basenie, licząc od momentu aktywacji biletu wstępu na basen do momentu wyjścia z terenu basenu, bez względu na czas przebywania na basenie. Czas przebywania na basenie nie może wykraczać poza godziny otwarcia basenu.
9. Po aktywacji biletu wstępu, na czytniku przy bramce wejściowej bilet nie może być powtórnie wykorzystany.
10. Obsługa basenu ma prawo do kontroli biletów w każdej chwili. Osoby nieposiadające ważnego biletu lub karnetu, muszą niezwłocznie opuścić basen.
11. Za niewykorzystanie wykupionego biletu wstępu lub karnetu na basen oraz w przypadku wydalenia użytkownika z basenu, uiszczone opłaty nie są zwracane.
12. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na basen ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających z basenu.
13. Bilety wstępu na basen będą sprzedawane nie później niż na 60 minut przed jego zamknięciem.
14. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się we właściwej szatni lub przebieralni terenowej.
15. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do strefy czystej umycie się pod natryskiem, także po skorzystaniu z WC. 
16. Na terenie basenu obowiązuje czysty strój kąpielowy:
a) dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała,
b) dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy uda. 
Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie może posiadać zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego i innych jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni.
17. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez niewyrządzone. 
18. Zabrania się pozostawiania w strefie czystej bez nadzoru dzieci nieumiejących pływać.
19. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki przeznaczone do kąpieli.
20. Na teren basenu zakazany jest wstęp osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, z przeciwwskazaniami lekarskimi, a w szczególności: chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, chorym z upławami, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, plastrami i bandażami na ciele oraz osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
21. Wszystkie osoby korzystające z basenu są zobowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników pełniących dyżur oraz personelu.
22. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel obiektu.
23. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji. Każda osoba korzystająca z atrakcji jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
24. Korzystanie z basenu odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
25. Dozorem ratowników objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne.
26. Strefy basenu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez odgrodzenie taśmą sygnalizacyjną i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
27. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest trzykrotny sygnał gwizdka. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.
Rodzaje flag sygnalizacyjnych: 
flaga koloru białego - kąpiel dozwolona
flaga koloru czerwonego - kąpiel zakazana
brak flagi - kąpielisko niestrzeżone
28. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 10 osób.
29. Tory skrajne przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających, tory wewnętrzne przeznaczone są dla osób dobrze pływających i na pływanie rekreacyjne, zgodnie z oznakowaniem.
30. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie basenu zakazuje się:
1) plażowania i chodzenia w obuwiu w strefie czystej, 
2) wchodzenia do pomieszczeń, szatni i pod natryski przeznaczone dla płci przeciwnej, wchodzenia na tereny wyłączone z użytkowania i odpowiednio oznaczone oraz do pomieszczeń, gdzie obowiązuje zakaz wstępu, 
3) wnoszenia do basenu nadmuchiwanych kół, innych przedmiotów dmuchanych i płetw,
4) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru ratownika oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
5) przebywania w stanie wskazującym na zatrucie toksynami,
6) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
7) używania strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
8) wchodzenia do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem "strefa dla umiejących pływać", jeżeli nie umie się pływać,
9) skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
10) wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
11) biegania, popychania i wrzucania do wody, krzyczenia oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,
12) wszczynania fałszywych alarmów,
13) wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,
14) wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,
15) wchodzenia i wychodzenia z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),
16) wchodzenia na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,
17) zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń oraz niecek basenowych,
18) używania mydła i środków chemicznych na terenie niecek basenowych,
19) niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu,
20) przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu,
21) korzystania na ternie przebieralni i natrysków z telefonów komórkowych ,
22) wnoszenia sprzętu muzycznego i grającego,
23) palenia tytoniu,
24) żucia gumy i spożywania pokarmów w strefie czystej , pomieszczeniach przebieralni i natrysków,
25) pozostawiania klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych, wprowadzania zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację na basenie.
26) Do basenu dziecięcego mają wstęp wyłącznie dzieci do lat 5. Dorosłym wstęp do basenu dziecięcego jest zabroniony,
 z wyłączeniem przypadku, gdy są w towarzystwie swoich podopiecznych.
27) Każdy powinien przestrzegać zasad korzystania ze zjeżdżalni oraz innych zasad, których treść znajduje się na wywieszkach i tablicach.
28) Za zniszczenie strojów kąpielowych podczas korzystania ze zjeżdżalni i atrakcji wodnych ZB Delfin nie ponosi odpowiedzialności. ZB Delfin nie odpowiada również za rzeczy osobiste zgubione podczas korzystania z atrakcji wodnych.
29) Osobom odwiedzającym basen zaleca się nie zabierać ze sobą cennych przedmiotów i większych sum pieniędzy. Przedmioty wartościowe należy pozostawiać w miejscu do tego celu przeznaczonym. 
30) Korzystanie z szafek ubraniowych umożliwia wrzutnik na monety 2 zł uwalniający kluczyk do szafki.
31) Kluczyk do szafki podlega zwrotowi po otwarciu szafki i odebraniu monety z wrzutnika.
W razie zagubienia kluczyka do szafki ubraniowej klient uiszcza opłatę w wysokości 10 zł w kasie pływalni.
32) Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywanie w nieckach basenowych w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
31. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa obiektu.
32. Osoby przebywające na terenie basenu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na basenie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników będą usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
33. W przypadku złej pogody (np. burza, silny wiatr), osoby przebywające na terenie basenu, ze względu na swoje bezpieczeństwo, mają obowiązek opuścić ten teren. W takim przypadku osoby opuszczające teren basenu nie uzyskują prawa do częściowego lub całkowitego zwrotu pieniędzy za bilet lub innej formy odszkodowania. 
34. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia obiektu oraz zanieczyszczenie wody w basenie, należne jest ZB Delfin odszkodowanie w równowartości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.
35. Postępowanie z rzeczami znalezionymi na terenie basenu określa regulamin postępowania z rzeczami znalezionymi. 
36. Wszelka działalność zarobkowa na basenie - w tym miedzy innymi udzielanie prywatnej nauki pływania, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownictwa obiektu.
37. Uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu obiektu.
38. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo basenu.
39. ZB Delfin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.