Regulamin Ramowy Zespołu Basenów Delfin

Regulamin Ramowy Zespołu Basenów Delfin

1. Pływalnia jest obiektem Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych.
2. Kryta Pływalnia jest otwarta codziennie w godz. 7:00 - 22:00.
3. Z pływalni mogą korzystać:
- grupowo - osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
- indywidualnie - osoby umiejące pływać i nieumiejące pływać,
4. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.
5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
6. Zajęcia z opiekunem odbywają się w grupach nieprzekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
7. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratownika.
8. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze. Podczas kąpieli obowiązkowe jest włożenie czepka kąpielowego.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Zespołu Basenów Delfin wymaga podpisania stosownej umowy oraz uiszczenia opłat.
10. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i boso lub w obuwiu specjalnym (klapki lub obuwie podobne).
11. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem oraz odkażenie stóp w brodziku.
12. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie, prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach.
13. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.
14. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.
15. Opłaty dokonujemy w kasie pływalni.
16. Kasa pobiera opłatę za 1-szą godzinę pobytu (zegarową) wg ustalonego cennika, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
17. Za pobyt ponad godzinę pobierana będzie dopłata wg cennika.
18. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i ciszy oraz podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia.
19. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować zagrażających niebezpieczeństwu osób tam przebywających,
a w szczególności:
- wspinać się po konstrukcji obiektu,
- biegać po plażach otaczających niecki pływalni,
- palić papierosów, spożywać alkoholu oraz posiłków na terenie otaczającym niecki pływalni,
- hałasować, wprowadzać psów lub innych zwierząt,
- zabrania się skakania do basenu bez zezwolenia ratownika lub prowadzącego zajęcia.
20. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym.
21. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest kierownik grupy. Natomiast za bezpieczeństwo osób korzystających z hali basenu odpowiedzialny jest ratownik.
22. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić basen.
23. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.
24. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać dalszego korzystania z pływalni.
25. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (tory, bramki, deski, koła ratownicze, itp.).
26. Osoby niepełnosprawne obowiązane są, po przejściu bramki wejściowej, przesiąść się na wózek basenowy.
27. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności.
28. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
29. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
30. Ratownicy pełniący dyżur pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom
31. Osoba, która zniszczy lub zgubi transponder zostanie obciążona kwotą 35 zł.
32. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Pływalni. Książka skarg i wniosków znajduje się u Dyrektora Pływalni.