Statut
UKS "Delfinek" w Ustrzykach Dolnych

Rozdział l


Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny.

§1
 Stowarzyszenie nosi nazwę "UKS "Delfinek" w Ustrzykach Dolnych" i jest zwany dalej "Klubem".
§2
Terenem działania Klubu jest obszar Bieszczadów, a siedzibą, Zespół Basenów ,,Delfin,, w Ustrzykach Dolnych.
§3
 Klub może być członkiem innych terenowych i krajowych organizacji kultury fizycznej.
§4
Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem i posiada osobowość prawną
§5
Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§6
1. Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.
2. Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.


Rozdział 2


Celem Klubu jest:

§7
1.   Popularyzacja pływania i sportów wodnych, jako dyscyplin wspierających harmonijny rozwój psychomotoryczny dzieci i młodzieży.
2.   Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów na terenie działania klubu.
3.   Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej.
4.   Organizowanie i uczestniczenie w imprezach sportowych na terenie działalności klubu poza nim.
5.   Stwarzanie warunków młodzieży do osiągania jak najlepszych wyników sportowych.
6.   Planowanie i organizacja obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
7.   Współpraca z innymi stowarzyszeniami i klubami sportowymi na rzecz rozwoju kultury fizycznej i zdrowotnej, na terenie działania klubu.
8.   Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§8
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współpracy z dyrektorem ZB „Delfn„ klubami sportowymi oraz władzami samorządowymi i sportowymi.


Rozdział 3


 Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§9
Członkowie Klubu dzielą się na:
 1.Zwyczajnych
2.Wspierających.
§10
 Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół z terenu Bieszczadów
§11
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych statutem.
§12
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia.
§13 Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnym Zjeździe członków Klubu,
2. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,
3. Uzyskiwania od władz i organów Klubu informacji o działalności i zamierzeniach Klubu,

4. Otrzymywania od władz Klubu pomocy i poparcia w zakresie statutowej działalności
5. Uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
§14
Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
§15
Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:
1. Aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,
2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
3. Uczestniczenie w realizacji zad- programowych Klubu,
4. Opłacanie składki członkowskiej zgodnie z uchwałą Zarządu.
§16
Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
1. Rezygnacji i zgłoszonej na piśmie do Zarządu Klubu;
2. Rozwiązania się stowarzyszenia /Klubu/,
3. Wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,
4. Działania na szkodę klubu


Rozdział 4


Władze Klubu


§17
1. Władzami Klubu są:
a)   Walny Zjazd członków,
b)   Zarząd,
c)KomisjaRewizyjna
2. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 4 lata.
3. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie
4. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz zapadają większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej potowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

Walny Zjazd Członków

§18
Najwyższą władzą Klubu jest Walny Zjazd Członków zwoływany przez Zarząd Klubu.
§19
1. Walny Zjazd Członków może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Zwyczajny Walny Zjazd Członków zwoływany jest, co cztery lata przez Zarząd Klubu.
3. Termin Zjazdu, miejsce i porządek obrad powinien być podany do wiadomości członkom nie później niż 14 dni przed datą zjazdu.
§20
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków zwoływany jest przez Zarząd Klubu na podstawie:
a) uchwały poprzedniego Walnego Zjazdu Członków,
b) uchwały Zarządu Klubu,
c) wniosku Komisji Rewizyjnej,
d) wniosku uchwalonego, przez co najmniej 1/2 liczby Zarządów członków zwyczajnych Klubu.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostaje zwołany.
§21
1. W Walnym Zjeździe członkowie zwyczajni Klubu biorą udział z głosem stanowiącym.
2. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.
§22
W Walnym Zjeździe Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym:
1.   Przedstawiciele członków wspierających.
2.   Osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.
§23 Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków Klubu należy:
1. Uchwalanie kierunków działalności Klubu,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. Uchwalanie zmian w statucie Klubu,
6. Podejmowanie uchwał o rozwiązywaniu Klubu i o przeznaczeniu jego majątku,
7. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków zwyczajnych Klubu, Zarząd i Komisję Rewizyjną
§24
Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
W pierwszym terminie - co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie -bez względu na liczbę uprawnionych.

Zarząd Klubu

§25
Władzą Klubu między Zjazdami jest Zarząd Klubu.
§26
1.   Zarząd Klubu składa się z 7 członków wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym według zasad ustalonych przez Walny Zjazd Członków Klubu.
2.   Liczbę członków Zarządu na daną, kadencję ustala każdorazowo Walny Zjazd Członków Klubu.
§27
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i występowanie w jego imieniu
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Członków Klubu,
3. Kierowanie działalnością Klubu we współdziałaniu z członkami
4. Uchwalanie i realizowanie budżetu Zarządu Klubu,
5. Powoływanie regulaminowych jednostek organizacyjnych Klubu,
6. Uchwalanie regulaminu Zarządu, Prezydium Zarządu, regulaminu
7. Powoływanie Komisji Dyscyplinarnych Klubu,
8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich,
9. Składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków
10. Przyjmowanie informacji o działalności Prezydium.
§28
Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
§29
1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 3 członków, w tym przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
2. Prezydium działa między posiedzeniami Zarządu.
3. Zakres uprawnień Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
4. Prezydium odbywa posiedzenia w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na 6 tygodni.

Komisja Rewizyjna

§30
Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walny Zjazd Członków Klubu do kontroli działalności Klubu.
§31
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zjazdu.
2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walny Zjazd.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
§32
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Zarządu Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej gospodarczej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
b) składanie na Walnym Zjeździe sprawozdań ze swojej działalności,
c) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) żądanie od Zarządu lub Prezydium wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
e) współdziałanie z Komisjami Rewizyjnymi członków zwyczajnych Klubu.
2. Szczegółowy tryb postępowania komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną

Kooptacja władz

§33
1.    W przypadku ustąpienia członków władz mogą one zastosować prawo kooptacji.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.


Rozdział 5


Nagrody i wyróżnienia

§34
Warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień, określa Regulamin Nagród i Wyróżnień uchwalony przez Zarząd.
§35
1. W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień statutu lub uchwał władz Klubu mogą być stosowane kary.
2. Organem dyscyplinarnym Klubu i instancji jest Komisja Dyscyplinarna, a organem odwoławczym
Zarząd Klubu.   
3. Rodzaje kar oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin Dyscyplinarny Klubu uchwalony przez Zarząd.


Rozdział 6


Majątek i fundusze Klubu.

§36
1. Na majątek Klubu składają się:
a) ruchomości, nieruchomości,
b) fundusze.
2. Na fundusze Klubu składaj się:
a) składki członkowskie,
b) wpłaty z zawodów i imprez organizowanych przez Klub,
c) dotacje, darowizny, subwencje,
d) dochody z działalności gospodarczej Klubu prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§37
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym jeden z członków Prezydium.
§38
Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwala Zarządu Klubu.


Rozdział 8


 Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§39
Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały, przyjętej kwalifikowaną większością na Walnym Zjeździe Członków przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
§40
1. Rozwiązanie się Klubu następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków Klubu podczas Walnego Zjazdu przy obecności, co najmniej polowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała powinna określać tryb likwidacji Klubu oraz przeznaczenie jego majątku.

 

Działając na podstawie art. 7 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, póz. 113 z dnia 6 marca 1996 r) oraz art. 8 ust. 1, art. 21 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Gz. U. Nr 20, póz. 104 z późniejszymi zmianami).
Postanawiam zatwierdzić jednolity tekst statutu stowarzyszenia kultury fizycznej pod nazwą, Uczniów* ski Klub Sportowy "DELFINEK" przy MKP „DELFIN,, w Ustrzykach Dolnych, wpisanego do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych pod numerem.. w Wy-
dziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych jest zgodny z prawem.